پس از ثبت درخواست . منتظر تماس کارشناس باشید . کارشناس به طور خیلی خلاصه مشاوره اولیه و بررسی موضوع خواهد کرد و با توجه به مورد روش دریافت خدمات توسط شما و همیچنین تعرفه انجام آن را نیز تعیین خواهد کرد . در صورت تفاهم خدمات برای شما ارائه خواهد شد . پس از اتمام کار هزینه را مستقیما به حساب شخصی کارشناس پرداخت خواهید کرد. تا زمان تماس کارشناس پیشنهاد میکنیم صفحه آشنایی با نرم افزار تیم ویور را مطالعه نمایید 

    خدمات شما به چه بخشی مربوط است ؟ (تیک بزنید)