خدمات برنامه نویسی

آموزش MATLAB
18 بهمن, 1392

خدمات برنامه نویسی

کارشناسان برنامه نویس عضو آی ریموت دارای تخصص های زیر میباشند.

PHP
C#
ASP.Net
C++
PHP
Delphi
J2EE
HTML
ASP.Net
HTML5
Javascript
JavaFX
Java 
.Net
SQL 
jQuery
MVC
OOP

چنانچه نیازمند برنامه نویسی یا تخصص در هر کدام یا ترکیبی از موارد فوق باشید میتوانید