آی ریموت چگونه کار میکند

جذب کارشناس
1

جذب متخصصین و کارشناسان

اشخاص دارای تخصص و تجربه ، رزومه فنی و تخصصی خود را در اختیار آی ریموت قرار میدهند . پس از بررسی صحت و آزمودن توانایی ، به جمع کارشناسان آی ریموت اضافه میشوند.
تکمیل فرم
2

ثبت درخواست

کارفرمایان و متقاضیان دریافت خدمات ، با توجه به نیاز خود و خدمات قابل ارائه موجود در آی ریموت ، فرم درخواست خدمات را تکمیل و ارسال می نمایند.
contact
3

ارسال اطلاعات تماس به کارشناس مرتبط

اطلاعات تماس متقاضی دریافت خدمات ، باتوجه به مجموعه تخصص های مورد نیاز ، به سازگار ترین کارشناس با تخصص مربوطه ارسال میگردد.
advice-line
4

مشاوره رایگان و توافق هزینه ای دوجانبه

کارشناس با متقاضی تماس گرفته و مشاوره های اولیه و رایگان لازم را ارائه مینماید. ( در صورت توافق دوجانبه، ادامه مراحل و در صورت عدم توافق نیز هیچ هزینه ای دریافت نمیگردد)
do-duty
5

انجام تعهدات کارشناس و رفع نیاز کارفرما

انجام خدمات توسط کارشناس به صورت ریموت ، پروژه ای، تحویل در موعد مقرر و هر نوع دیگری که فی مابین توافق گردیده است.
shetab_01
6

پرداخت هزینه توافقی به کارشناس

پرداخت هزینه نهایی به طور مستقیم به حساب اعلامی کارشناس توسط متقاضی پس از تحویل سالم و کامل خدمت

آی ریموت با توجه به عواملی همچون  تعداد ، میزان حق کمسیون ( به اختیار کارشناس ) پرداختی به آی ریموت ، میزان رضایت کارفرمایان در معرفی کارشناس به کارفرمایان مختار میباشد.